sanácia potrubia

Sanácia potrubia

Dom a záhrada

Sanácia potrubia je proces údržby, opravy alebo obnovy potrubných systémov, ktoré rozdeľujeme napríklad na kanalizačné, vodovodné alebo plynové potrubia.  Obnova potrubia sa môže zabezpečovať z veľa dôvodov, ako sú napríklad úniky, poruchy, korózia alebo opotrebenie materiálu.  Najčastejšie sa pri sanácií potrubia používajú špeciálne materiály a technika na obnovu funkčnosti potrubia a poskytnutie spoľahlivého a bezpečného fungovania.  Špeciálna technika môže ponúkať výmenu poškodených častí, inštaláciu vystužujúcich materiálov, nanesenie ochranných náterov alebo použitie chemických prostriedkov na odstránenie nečistoty.

Postup pri údržbe potrubných systémov

Práce pri oprave potrubia závisia od presného problému a konkrétnej situácie, ktorú budeme na mieste riešiť.  Ale všeobecný postup, ktorý sa často používa môže popísať nasledovne:

Hodnotenie a diagnostika problému – prvou úlohou je diagnostika stavu kanalizácie, potrubia a zistenie problému. Postup zabezpečuje vizuálnu kontrolu, kde použijeme diagnostické nástroje a prístroje na prípadne testovanie tlaku.

Príprava a plánovanie – na základe vyhodnotenia diagnostiky sa vypracuje presný plán sanácie, ktorý určí presné a potrebné kroky, materiál a cenu práce. Príprava zabezpečuje vybavenie materiálmi a nástrojmi, získanie potrebných povolení a dodržiavanie bezpečnostných opatrení.

Príprava obnovy potrubia – pred začiatkom sanácie je dôležité a potrebné príprava pracovnej oblasti, vypustenia potrubného systému, vypnutie prúdu, vyprázdnenie priestoru okolo potrubia a zabezpečenie bezpečnosti pre odborných pracovníkov.

Vykonanie opravy – proces opravy môže ponúkať veľa krokov, ako sú oprava únikov a trhlín, výmena poškodených častí, nanesenie ochranných náterov, čistenie od usadenín alebo inštalácia vystužujúcich materiálov.

Vyskúšanie a testovanie opravy– po dokončení sanácie sa potrubie otestuje, aby sa skontrolovalo, či oprava bola úspešná a potrubie funguje dobre. Overovanie zabezpečuje testovanie tlaku, vizuálnu kontrolu alebo rôzne testovacie metódy. Hodnotenie dokumentácia prác – záverom sa zdokumentuje celý priebeh sanáciea všetky vykonané práce, výsledkov testov a použitých materiálov. Spracované informácie sa používajú na hodnotenie úspešnosti a plánovanej budúcej opravy a údržby.

Výhody sanácie potrubia

Samotná sanácia má veľa výhod. Prvou a dôležitou výhodou je predlženie životnosti potrubia.  Oprava a údržba potrubia poskytuje predlženie životnosti, lebo odstraňuje poškodenia, ktoré môžu viesť k únikom alebo zlyhaniu systému.   Sanácia pomáha zabezpečiť, aby potrubný systém fungoval bezpečne a spoľahlivo. Odstraňuje riziko únikov, porúch a zbytočných nebezpečných situácií. Údržby znižujú straty plynu, vody a iných zdrojov spôsobených poruchami v systéme.  V dlhodobom horizonte môže sanácia pomôcť udržiavať náklady na opravy a údržbu na veľmi nízkej úrovni. Nebudú sa vyžadovať drahšie náhradne diely  alebo opravy celých častí systémov. Ďalej pomáha minimalizovať úniky nebezpečných látok do vody, pôdy, ovzdušia, preto chráni zdravie ľudí a životné prostredie.  Bezpečné a spoľahlivé potrubné, kanalizačné systémy ponúkajú lepšiu kvalitu služieb pre zákazníkov.